Ứng dụng

Yota

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0
Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai.
  1. Giới thiệu
  2. Đảm bảo của cơ quan thuế
  3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng kê khai
  4. Các địa chỉ và số điện thoại liên hệ
DOWNLOAD
13,9 MB